วัดบรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย

มหาสถูปโบโรบูดูร์ (Borobudur) หรือ บาราบูดูร์ (Barabudur) หรือที่คนไทยรู้จักในนาม บุโรพุทโธ (Borobudur Temple Compounds) ได้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา นิกายมหายาน ตั้งอยู่บนที่ราบเกฑุ ภาคกลางของเกาะชวา ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำโปรโก ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 40 กิโลเมตร
บุโรพุทโธก่อสร้างด้วยหินภูเขาไฟ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะของประเทศอินเดียกับประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรูปทรงแบบพีระมิด ลักษณะเจดีย์เป็นรูปทรงดอกบัว จัดได้ว่าเป็นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก รอบวิหารประกอบไปด้วยหินสลักนูนสูงๆ ต่ำๆ ซ้อนกันเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันไป แบ่งเป็นทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นล่างสุด กามธาตุ (Kamadhatu) มีความหมายเกี่ยวกับโลกมนุษย์ การเวียนว่ายตายเกิด กฎแห่งกรรม ราคะ กิเลศ ตันหา ชั้นนี้มีภาพแกะสลักอยู่ถึง 160 ภาพ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “คัมภีร์ธรรมวิวังค์” ว่าด้วยเรื่อง “กฎแห่งกรรม” ชั้นที่สอง คือ รูปธาตุ (Rupadhatu) ชั้นนี้เปรียบเสมือนการที่มนุษย์เริ่มหลุดพ้นจากวังวนของกิเลส แต่ยังยึดติดอยู่กับทางโลก ชั้นนี้มีรูปสลักนูนต่ำแสดงถึงพุทธประวัติถึงเกือบ 1,400 ภาพ ชั้นบนสุด อรูปธาตุ (Arupadhatu) เป็นชั้นของการหลุดพ้นจากกิเลส ตัณหา ภวตัณหาและวิภวตัณหา มุ่งไปสู่นิพพาน ส่วนของฐานกลม มีเจดีย์ระฆังคว่ำ 72 องค์ ภายในมีการประดิษฐานพระพุทธรูปไว้

โดยรวมๆ แล้ว บุโรพุทโธ จะมีการแกะสลักพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ภาพสลักนูนต่ำแสดงให้เห็นเรื่องของกฎแห่งกรรม และสะท้อนวิถีชีวิตชาวชวาโบราณ รวมทั้งยังมีเจดีย์ และสถูปจำนวนมากและยังมีพระพุทธรูปจำนวนถึง 504 องค์ บุโรพุทโธถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1991

Leave a Reply