Latest From Blog

อาณาจักรพยู ประเทศพม่า

ชาวพยู เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานก่อนที่ชาวพม่าจะเข้ามาอยู่ โดยชาวพยูมีการอยู่รวมกลุ่มกันสร้างชุมชนขึ้นมาในแถบลุ่มน้ำอิรวดี ต่อมาได้รวมกันสร้างอาณาจักรขึ้น โดยให้ชื่อว่า อาณาจักรศรีเกษตร (Sri Ksetra) โดยอาณาบริเวณ ได้กินพื้นที่กว้างขวาง เกือบทั้งหมดของลุ่มน้ำอิรวดีนี้ โดยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลการนับถือศาสนาพุทธเข้ามาด้วย โดยอาณาจักรศรีเกษตรนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพียงอย่างเดียวเท่านั่น แต่เมื่อรวมเอาอารยะธรรมบริเวณใกล้เคียงเข้าไปด้วย

พระราชวังเคียงบกกุง ประเทศเกาหลีใต้

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)จัดได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนมาร์คของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล โดยพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีขนาดใหญ่ เก่าแก่ที่สุดและสวยงามที่สุดในกรุงโซลเลยทีเดียว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแทโร แห่งราชวงศ์โซซอน ในปี 1394 ปัจจุบันนี้พระราชวังเหลืออาคารและตำหนักเพียง 10 หลังเท่านั้น เนื่องจากโดนญี่ปุ่นทำลายไปจากการรุนรานในสมัยก่อน คำว่า เคียงบกกุง ในภาษาเกาหลี มีความหมายว่า พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง โดยพระราชวังนี้มีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า

วัดบรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย

มหาสถูปโบโรบูดูร์ (Borobudur) หรือ บาราบูดูร์ (Barabudur) หรือที่คนไทยรู้จักในนาม บุโรพุทโธ (Borobudur Temple Compounds) ได้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา นิกายมหายาน ตั้งอยู่บนที่ราบเกฑุ ภาคกลางของเกาะชวา ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำโปรโก ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ

กำแพงเมืองจีน ประเทศจีน

กำแพงเมืองจีน (Great Wall) จัดได้ว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ช่วงยุคกลาง จัดว่าเป็นกำแพงอิฐที่ยาวที่สุดในโลก โดยกำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้จะถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์หมิงที่มีใช้วัสดุที่ทนทานเข้ามาแทนของเก่า เนื่องจากแต่เดิมแรกเริ่มกำแพงเมืองจีนจะถูกสร้างจากหิน ดินและไม้ โดยกำแพงเมืองจีนนี้มีการเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ก่อน ค.ศ. เรียกได้ว่าสร้างมาหลายยุคหลายสมัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาไว้ป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือ ต่อมามีการเชื่อมกำแพงเมืองจีนในแคว้นต่างๆ

ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเอ่ยถึงประเทศญี่ปุ่นหลายๆ คนจะคุ้นเคยกับประเทศนี้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นดารา ศิลปิน ภาพยนตร์ เกม รวมไปถึงสินค้าหลายๆ แบรนด์ที่คนไทยมักจะรับรู้ได้ถึงเรื่องของคุณภาพ แต่จะมีแค่คนไทยบางส่วนเท่านั้นที่เคยได้ไปเที่ยวถึงประเทศญี่ปุ่น เมื่อเอ่ยถึงประเทศญี่ปุ่น เราก็มักจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ เรียกได้ว่าถ้าไปญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ไปสถานที่แห่งนี้ก็นับได้ว่าไปไม่ถึงญี่ปุ่นอย่างแท้จริง วันนี้เราจะมาขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นกันนะครับ นั่นก็คือ ภูเขาไฟฟูจิ หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า ฟูจิซัง ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain)

นครวัด ประเทศกัมพูชา

นครวัด (Angkor) เป็นมหาปราสาทอันยิ่งใหญ่ ถือว่าเป็นโบราณสถานอันที่มีชื่อเสียงของประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ ได้รับการลงทะเบียนรับรองเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร สร้างในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โปรงให้ทรงสร้างปราสาทนครวัดเป็นเทวาลัยบูชา โดยได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู และใช้เป็นที่เก็บพระศพของพระองค์ ความแตกต่างของนครวัดกับปราสาทอื่นๆ อยู่ที่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศของผู้ตาย แทนทิศตะวันออก

อ่าวฮาลอง ประเทศเวียดนาม

อ่าวฮาลอง เบย์ หรือฮาลอง เบย์ (Ha Long Bay) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม โดยได้รับการจดทะเบียนรับรองให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ.2537 โดยอ่าวนี้อยู่ใกล้ชายแดนติดต่อกับประเทศจีน และอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันออกประมาณ 160 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ อ่าวฮาลอง เบย์ เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย

โบสถ์บาโรก ประเทศฟิลิปปินส์

โบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์ (Baroque Churches of the Philippines) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก ก่อสร้างในช่วงที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเมืองขึ้นของประเทศสเปน จำนวน 4 แห่ง โดยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาคริสต์ สถาปัตยกรรมของโบสถ์ได้รับมีการผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมแบบสเปน, ละตินอเมริกากับวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมไปถึงผสมผสานศิลปะของจีนเข้าไปอีกด้วย ส่งผลให้ตัวโบสถ์มีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปีค.ศ.

ปราสาทหมีเซิน (My Son Sanctuary) ประเทศเวียดนาม

ปราสาทหมีเซิน เป็นเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญของอาณาจักรจามปา (จาม) จัดได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบฮินดูที่สมบูรณ์ และเก่าแก่ที่สุดในประเทศแถบอินโดจีน ได้ถูกใช้เป็นศาสนสถาน ใช้ทำพิธีบวงสรวงต่อเทพเจ้า พระศิวะ เพื่อให้บันดาลพรและปกปักรักษาราชวงศ์ ปราสาทหมีเซิน เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า หุบเขาศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน ตั้งอยู่ในชัยภูมิพิเศษบริเวณหุบเขาสูง ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาทางทางภาคกลางของประเทศ อยู่ห่างจากเมืองฮานอย 40 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองดานัง 70 กิโลเมตร

หลวงพระบาง ประเทศลาว

เมืองหลวงพระบาง (Town of Luang Prabang) ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโก ให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2538 จุดที่น่าสนใจของแหล่งมรดกโลกแห่งนี้ คือการขึ้นทะเบียนนั้นไม่ใช่แค่บางจุดของเมือง แต่เป็นเมืองหลวงพระบางทั้งเมือง โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เมืองหลวงพระบางได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกทั้งเมือง เนื่องจากเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามจำนวนมาก มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน รวมถึงบ้านเรือนมีสถาปัตยกรรมโคโลเนียลสไตล์อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีการวางผังเมืองที่มีเอกลักษณ์และการดูแลรักษาสถาปัตยกรรมดั้งเดิมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ปราสาทพระวิหาร ประเทศเวียดนาม

ปราสาทพระวิหาร (Temple of Preah Vihear) เป็นปราสาทหินตามศาสนาฮินดู ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ในพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นพื้นที่พิพาทที่อยู่ระหว่างบ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย กับ บ้านสรายจร็อม อ.จอมกระสานต์ จ.พระวิหาร ของประเทศกัมพูชา โดยปราสาทนี้จะมีหลายชื่อ ชาวกัมพูชาจะเรียกว่า

มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

มัณฑะเลย์ เคยเป็นอดีตเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ รองจาก นครย่างกุ้ง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากกรุงย่างกุ้งไปทางทิศเหนือ 716 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทางตอนเหนือของประเทศ เป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างประเทศจีนและอินเดีย มีการตั้งศูนย์นิคมอุตสาหกรรม โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานผลิตเครื่องจักรกล จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางทะเลและทางอากาศ โดยมัณฑะเลย์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆ หรือ พระราชวัง อาทิเช่น

เมืองดอนซอล ประเทศฟิลิปปินส์

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบปลา อย่างฉลาด แอดมินขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณสามารถสัมผัสกับปลาฉลามได้อย่างใกล้ชิด นั่นก็คือเมืองดอนซอล (Donsol) เมืองนี้ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองแห่งปลาฉลาม โดยมีหลายๆ สายพันธุ์ที่เป็นมิตรกับผู้คน โดยเฉพะฉลามวาฬที่คุณจะต้องตื่นตาตื่นใจไปกับขนาดอันใหญ่โตมโหฬารของมัน เนื่องจากฉลามวาฬได้ถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แต่ไม่ต้องตกใจ เพราะเจ้าฉลามวาฬเป็นสัตว์ขี้เล่น น่ารัก นิสัยไม่ดุร้าย ชอบวนเวียนมาอยู่ใกล้ๆ คน รับรองว่าผู้พบเห็นจะต้องหลงรักมันในที่สุด เมืองดอนซอล เป็นเมืองที่ติดกับทะเล

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland) เป็นสวนสนุกที่มีพื้นที่ประมาณ 5.1 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณ อุระยาซึ (Urayasu) จังหวัดชิบะ (Chiba Ken) ธีมของสวนสนุกแห่งนี้จะเน้นไปที่ เมืองแห่งความฝัน โดยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ เพศไหก็สามารถมาเที่ยวเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน อย่างแน่นอน โดยจะมีตัวละครจากบรรดาการ์ตูน เจ้าชายเจ้าหญิงในเทพนิยายของดิสนีย์ รวมถึงมีฉากจำลองของภาพยนตร์ชื่อดัง